Xena: Warrior Princess Episodes

Season

2

Episode

7

Intimate Stranger

Callisto, with Ares' help, takes Xena's body and leaves Xena, in Callisto's body, in Tartarus.